Veel gestelde vragen – Vier Leeuwen Zakelijke Incasso

Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.
Een vordering uit handen geven?

Wanneer u een vordering op een doordeweeks voor 15:00 in onze handen geeft, wordt deze dezelfde dag nog in behandeling genomen. Wanneer u nog niet samenwerkt met Vier Leeuwen Zakelijke Incasso, kunt u het beste contact opnemen met ons om uw situatie helder te krijgen. U kunt dit doen via de contactgegevens die op de website staan vermeld.

Wat heeft Vier Leeuwen Zakelijke Incasso nodig om een dossier in behandeling te nemen?

Wij hebben een aantal gegevens nodig van zowel u als van uw klant. Om een dossier te behandelen zijn onder andere contactgegevens, informatie omtrent de vordering en bedrijfsgegevens nodig. Wanneer u contact met ons opneemt zullen wij u een beknopt overzicht met de benodigde informatie toezenden.

Welke kosten worden doorberekend richting mijn klant?

De kosten die worden doorbelast aan de klant zijn de wettelijke- of handelsrente en incassokosten. De hoogte van voornoemde door te belasten kosten zijn van meerdere zaken afhankelijk. Denk hierbij aan de hoogte van de hoofdsom. Daarnaast is er nog een belangrijk verschil tussen B2C en B2B vorderingen. Voor B2C-vorderingen heeft u te maken met de buitengerechtelijke incassokosten, die zijn vastgelegd in de wet incassokosten die van kracht is per d.d. 1-7-2012. De zogenaamde WIK-kosten. Voor B2B-vorderingen hangt het volledig af van welke afspraken er zijn gemaakt tussen u en uw klant. Heeft u bijvoorbeeld zelf voor buitengerechtelijke kosten een percentage van de hoofdsom in de toepasselijke algemene voorwaarden bedongen, dan zal dit percentage worden toegepast. Wanneer er niks is afgesproken wordt het redelijk geacht de buitengerechtelijke incassokosten volgens WIK toe te passen.

Welke kosten worden doorberekend aan u als opdrachtgever?

In het ideale geval bent u kostenvrij. Vier Leeuwen Zakelijke Incasso werkt in het minnelijke traject op basis van no cure no pay. Dit houdt in dat wanneer de klant de volledige hoofdsom, de wettelijke incassokosten en de wettelijke rente betaalt, u kostenvrij bent. Wanneer dit niet het geval is wordt er provisie berekend over het geïnde bedrag. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met ons via de contactpagina.

Hoe zit het incassoproces van Vier Leeuwen Zakelijke Incasso eruit?

Wanneer u een dossier heeft aangeleverd zal deze direct in behandeling worden genomen. Het proces bestaat uit een reeks van handelingen door de vaste dossierbehandelaar en begint met het sturen van een sommatie, die wordt opgevolgd met een poging tot telefonisch contact naar de klant. Het incassoproces kent verschillende stadia, waarin wij op verschillende manieren profactief contact zoeken met uw klant. In overleg worden ook verhaalsonderzoeken verricht.

Hoe lang duurt een incassoprocedure?

De looptijd van een dossier is zeer variabel. Het minnelijk traject omvat normaal een periode van  drie weken. In deze periode willen wij voor u een resultaat behalen. In de realiteit is de looptijd echter sterk afhankelijk van de ontwikkelingen tijdens het verloop van het dossier. Er kunnen omstandigheden zijn die zorgen voor een langere duur van het traject. Kostenverhogende maatregelen worden altijd afgewogen tegen de (mogelijke) baten. Incasso is en blijft, zowel voor u als voor uw klant, maatwerk.

Een klant betaalt vrijwel direct nadat u een dossier heeft overgedragen. Wat nu?

Wanneer uw klant binnen 24 uur na het overdragen van het dossier betaalt en het is duidelijk dat er niet betaald is naar aanleiding van een interventie door Vier Leeuwen Zakelijke Incasso, dan is er sprake van een kruisbetaling. In dit geval wordt het dossier kosteloos gesloten.

Ben ik voor een bepaalde tijd gebonden aan Vier Leeuwen Zakelijke Incasso wanneer ik een dossier aanlever?

Bij Vier Leeuwen Zakelijke Incasso geloven we niet in een “gedwongen samenwerking”. Uiteraard worden wel duidelijke werkafspraken gemaakt om de zaken helder te hebben en te houden. Wij willen graag als partner van uw organisatie opereren. Hierbij is het onze verantwoordelijkheid om door middel van onze prestaties u er van te blijven overtuigen de samenwerking te continueren.

Hoe kan ik mijn lopende incasso dossiers volgen?

Op onze website vindt u een online portal, waar u de voortgang kunt volgen van het incassoproces. Wanneer u daar behoefte aan heeft kunt u bij ons inloggegevens opvragen hiervoor.

Hoe verloopt de communicatie?

De communicatie gedurende het gehele proces verloopt via één vaste contactpersoon. Via e-mail en/of telefoon kunt u uw vragen kwijt en wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang in de dossiers. Met deze persoon kunt u ook eventuele verdere stappen overleggen. Indien uw vaste contactpersoon afwezig is wordt er een buddy toegewezen waarvan u ook de contactgegevens ontvangt.

Er is in de minnelijke fase niet betaald. Wat nu?

Er zijn een aantal mogelijkheden. Zo kunt u de procedure gerechtelijk verder laten gaan. Wij hebben een landelijk netwerk van gerechtsdeurwaarders en incassoadvocaten die de juridische handeling ten uitvoer zullen brengen. Uw inhoudelijk contactpersoon blijft wel te allen tijde uw vaste dossierbehandelaar. Voordat Vier Leeuwen Zakelijke Incasso namens u overgaat tot de juridische procedure zal vooraf een advies en een kostenprognose aan u worden voorgelegd. Indien bijvoorbeeld de kosten van de juridische procedure niet opwegen tegen de te verwachten baten kan door u besloten worden het dossier te sluiten.